اگه نمره خوب بگیری هم کوس و هم خونه در اختیارت خواهد بود

66K