وقتی‌ رئیس آدم فضایی‌ها هوس کوس لیسی‌ و کوس دادن میکنه،

117K