وقتی‌ زن بابا حشری تر از اون چیزی که فکر میکنی هست

104K